Workshop

IPv6 VÀ BẢO MẬT IPv6
Thời gian: hai ngày 04 & 05/05/2013

Chương trình đào tạo gồm nhiều nội dung phong phú đa dạng về thế hệ địa chỉ IPv6 và các vấn đề bảo mật IPv6. Các học viên sẽ được giới thiệu về thế hệ địa chỉ IPv6, các lợi thế, đặc điểm nổi bật về bảo mật của thế hệ địa chỉ IPv6 so với IPv4. Các thách thức về an toàn an ninh khi triển khai hệ thống mạng, dịch vụ IPv6. Học viên được tìm hiểu và thực hành một số phương thức tấn công phổ biến như spoofing, flooding, tấn công ở tầng ứng dụng … và cách thức truy tìm, xử lý các cuộc tấn công này trên mạng IPv6. Khóa đào tạo gồm cả nội dung lý thuyết và phần thực hành minh họa, do các chuyên gia hàng đầu về IPv6 và an toàn bảo mật từ Nhật Bản trực tiếp đào tạo.
Chi tiết về khóa đào tạo:

Ngày 1: Giới thiệu IPv6 và vấn đề bảo mật mạng

Thời gian Agenda Key Takeaway Document download
09:30-10:00 Introduction, Housekeeping
10:00-11:00 Revisiting the basics - Where IPv6 is used today and where we need to be careful
- IPv6 availability in hosts
- Routing, Apps
11:00-11:15 Break
11:15-12:15 IPv6 basic architecture and security implications: comparisons with IPv4 - IPv6 headers
- NDP
- Various address types (LLA, ULA, GLA)
- SLAAC/ DHCP
- Privacy Extensions
- PathMTU
- Tunneling
 
12:15-13:30 Lunch
13:30-14:30 Most important part of security: the design and goal - Threat models
- Your goals
14:30-14:45 Break
14:45-15:45 Securing the network - IPv4/IPv6 dual stack traps
- What to do with RA
15:45-16:00 Break
16:00-17:00 Exercise - Network design practice

 

Ngày 2: Các ứng dụng trên nền IPv6 và vấn đề bảo mật

Thời gian Agenda Key Takeaway Document download
09:30-10:00 Housekeeping. Review of yesterday
10:00-11:00 Packet Filtering - IP spoofing and source address verification
- Source address selection
Privacy addresses
- TCP/UDP/ICMPv6 filtering
- Actual router configuration
- Packet Filtering 1:
- Packet Filtering 2:
11:00-11:15 Break
11:15-12:15 Fundamental IPv6 security in services - DNS
- WWW
- Mail
12:15-13:30 Lunch
13:30-14:30 Firewall and ALG - Firewall policy
- IP filtering in servers
- Application gateways
14:30-14:45 Break
14:45-15:45 Hands on exercise: securing servers - Packet filtering
- Rate-limiting
 
15:45-16:00 Break
16:00-17:00 Q&A Certification ceremony